Què és un FabLab?Qué es un FabLab?

Un Fab lab (acrònim de l’anglès Fabrication Laboratory) és un espai de producció d’objectes físics a escala personal o local que agrupa màquines controlades per ordinadors.

Els Fab labs són uns espais d’experimentació en el camp de la producció que s’integren dins dels contextos locals on se situen. Per tant, hi ha una gran diversitat entre els objectius, projectes i realitzacions, models de negoci i articulacions locals segons cada Fab lab.

Els laboratoris de fabricació digital obren el camí a la fabricació personal i a la individualització de la producció. Per tant provoquen una relocalització de la producció a escala mitjana o individual. Desplacen així mateix l’objecte de la transacció, ja que la manca de capacitat de construir l’objecte físic desapareix, cap al disseny i / o els serveis afegits. Els serveis annexos de tipus transport, duanes … poden també veure’s afectats. Socialment permet donar poder molt fàcilment a les persones de manera que s’apropiïn tècniques de producció i puguin solucionar problemes reals de la seva vida quotidiana o senzillament produir alguna cosa que no existeix o que volen produir.  

Història

El concepte de Fab Lab apareix al començament dels anys 2000 al Center for Bits and Atoms (CBA) del Massachussets Institute of Technology (MIT) sota la direcció de Neil Gershenfeld. Neix d’una col·laboració en el si del Media Lab del MIT entre el Grassroots Invention Group i el CBA; les investigacions giren entorn a la relació entre el contingut de la informació i la seva representació física i l’empoderament de les comunitats gràcies a una tecnologia de base. En el marc del desenvolupament d’aquestes investigacions, el CBA rep un finançament del National Science Foundation (NSF) per adquirir màquines capaces de “construir gairebé tot” . El director del MIT, Neil A. Gershenfeld, justifica aquest finançament “fent el que es feia al MIT, enlloc de només parlar-ne”. El  2002, emergeixen els primers Fab labs a l’Índia, Costa Rica, Noruega, Boston i Ghana, com unitats de producció a escala local.

Un Fab lab (acrónimo del inglés Fabrication Laboratory) es un espacio de producción de objetos físicos a escala personal o local que agrupa máquinas controladas por ordenadores.

Los Fab labs son unos espacios de experimentación en el campo de la producción que se integran dentro de los contextos locales donde se ubican. Por lo tanto, hay una gran diversidad entre los objetivos, proyectos y realizaciones, modelos de negocio y articulaciones locales según cada Fab lab.

Los laboratorios de fabricación digital abren el camino a la fabricación personal y a la individualización de la producción. Por lo tanto provocan una relocalización de la producción a escala media o individual. Desplazan asimismo el objeto de la transacción, ya que la falta de capacidad de construir el objeto físico desaparece, hacia el diseño y / o los servicios añadidos. Los servicios anexos de tipo transporte, aduanas … pueden también verse afectados. Socialmente permite dar poder muy fácilmente a las personas de manera que se apropien técnicas de producción y puedan solucionar problemas reales de su vida cotidiana o sencillamente producir algo que no existe o que quieren producir.

Historia

El concepto de Fab Lab aparece al principio de los años 2000 en el Center for Bits and Atoms (CBA) del Massachussets Institute of Technology (MIT) bajo la dirección de Neil Gershenfeld. Nace de una colaboración en el seno del Media Lab del MIT entre el Grassroots Invention Group y el CBA; las investigaciones giran en torno a la relación entre el contenido de la información y su representación física y el empoderamiento de las comunidades gracias a una tecnología de base. En el marco del desarrollo de estas investigaciones, el CBA recibe una financiación del National Science Foundation (NSF) para adquirir máquinas capaces de “construir casi todo”. El director del MIT, Neil A. Gershenfeld, justifica esta financiación “haciendo lo que se hacía en el MIT, en lugar de sólo hablar”. En 2002, emergen los primeros Fab labs en la India, Costa Rica, Noruega, Boston y Ghana, como unidades de producción a escala local.