Maker’s Meeting – 08/10/2015

Us esperem en aquesta primera presa que contacte per a compartir amb emprenedors locals de diferents perfils i indústries en un ambient ideal per a generar contactes i sinergies.

El nostre objectiu és oferir-vos la possibilitat de fer un networking de qualitat, on podreu exposar les vostres idees, projectes o emprenedoria, explicar als assistents necessitats de negoci o discutir propostes de valor.

Confirma la teva assistència!

makers meeting

.

logo fk

 

A través dels nostres diferents tallers els nens i joves aprenen realitzant diferents projectes que involucren la fabricació digital i la programació.


QUÈ ÉS FABKIDS? FabKids és un projecte educatiu que té com a objectiu despertar l’interès dels més joves per la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques a través d’un aprenentatge molt pràctic posant mans a l’obra per inventar, fabricar i innovar. Objectius El nostre objectiu és despertar l’esperit creatiu i emprenedor dels nens mitjançant la fabricació digital. Actualment estem vivint una autèntica revolució tecnològica que per primera vegada a la història fa possible que qualsevol individu amb idees i accés a certes tecnologies pugui  materialitzar els seus projectes. Volem posar aquestes tecnologies a l’abast de tothom i reivindicar el rol actiu que cadascú dels nostres infants pot tenir en aquest nou ecosistema, despertar la seva curiositat i concienciar-los que tot el que ens envolta no ens ve donat perquè nosaltres com a consumidors en fem ús i res més, sinó que nosaltres mateixos podem contribuir a millorar el que ens envolta o crear nous productes, serveis, eines, etc, per millorar certes coses que ens pugui semblar que no funcionen bé o crear-ne de noves. Només és possible arribar a aquest punt si despertem la curiositat dels nens i els ajudem a descubrir les seves inquietuds, per tal de trobar en cada cas quina és la idea sobre la qual els pot resultar interessant treballar, i guiar-los per tal de construir alguna cosa a partir d’aquesta idea. En aquest camí cap a la creació els nens se n’adonen que necessiten de certs aprenentatges per poder dur a terme els seus projectes: electricitat, geometria, principis físics… I aquesta serà la millor manera d’adquirir aquests coneixements: sentint la necessitat i per tant entenent quin és el valor pràctic d’aquests aprenentatges. Projectes realitzats en vàries escoles d’arreu del món posen de manifest els beneficis d’aquesta metodologia no només pels aprenentatges que comporta sinó pel sentiment d’autoconfiança que es genera quan els nens se senten capaços de crear alguna cosa per ells mateixos. Què farem? Els nostres petits makers s’enfrontaran a reptes que hauran de resoldre amb la posada en pràctica dels coneixements al voltant de la fabricació digital que adquiriran al FabLab. Els nens treballaran el modelatge en 3D, imprimiran els seus dissenys amb la impressora 3D, aprendran programació per tal de dotar d’intel·ligència els objectes creats, i en definitiva experimentaran amb les possibilitats de totes les eines tecnològiques que posem al seu abast. Horari De 17:30 a 19:30 en un dia setmanal a convenir (dilluns o dimecres) Calendari Data d’inici: dilluns 5 d’octubre de 2015 Data de finalització: dilluns 20 de juny de 2016 Lloc on es realitza FabLab Terrassa (C.Colom, 1–Escola d’Enginyeria de Terrassa- Edifici TR1– Planta 0) Preus

  • Quota mensual: 73€ per alumne, per dues hores lectives setmanals.
  • Descomptes: els germans gaudiran d’un 10% de descompte.
  • Quota anual pel material: 35€, que s’abonaran abans d’iniciar el curs per tal de formalitzar la inscripció.

Material És necessari que cada nen porti un ordinador portátil amb capacitat suficient per suportar programes de disseny en 3D. Al llarg del curs es treballaran diferents projectes. La quota de material cubrirà el material necessari per la majoria de projectes però sí hi haurà certs projectes pels quals hi haurà un cost extra de material associat. Informarem al respecte abans d’iniciar cada projecte.


Mínim d’alumnes per poder realitzar l’activitat: 12 Les places s’assignaran per ordre d’inscripció. Si estàs interessat en participar a les primeres extraescolars de FabKids Terrassa et recomanem que ens ho confirmis el més aviat possible per tal de garantir la plaça.

INSCRIPCIÓ

fab-kids

fab-teens

logo fk     A través de nuestros diferentes talleres los niños y jóvenes aprenden realizando diferentes proyectos que involucran la fabricación digital y la programación.


¿QUÉ ES FABKIDS? FabKids es un proyecto educativo que tiene como objetivo despertar el interés de los más jóvenes por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas a través de un aprendizaje muy práctico poniendo manos a la obra para inventar, fabricar e innovar . Objetivos Nuestro objetivo es despertar el espíritu creativo y emprendedor de los niños mediante la fabricación digital. Actualmente estamos viviendo una auténtica revolución tecnológica que por primera vez en la historia hace posible que cualquier individuo con ideas y acceso a ciertas tecnologías pueda materializar sus proyectos. Queremos poner estas tecnologías al alcance de todos y reivindicar el rol activo que cada uno de nuestros niños puede tener en este nuevo ecosistema, despertar su curiosidad y concienciar de que todo lo que nos rodea no nos viene dado porque nosotros como consumidores hacemos uso y nada más, sino que nosotros mismos podemos contribuir a mejorar lo que nos rodea o crear nuevos productos, servicios, herramientas, etc, para mejorar ciertas cosas que nos pueda parecer que no funcionan bien o crear otras nuevas. Sólo es posible llegar a este punto si despertamos la curiosidad de los niños y los ayudamos a descubrir sus inquietudes, a fin de encontrar en cada caso cuál es la idea sobre la que les puede resultar interesante trabajar, y guiarlos para construir algo a partir de esta idea. En este camino hacia la creación los niños se dan cuenta que necesitan de ciertos aprendizajes para poder llevar a cabo sus proyectos: electricidad, geometría, principios físicos … Y esta será la mejor manera de adquirir estos conocimientos: sintiendo la necesidad y por tanto entendiendo cuál es el valor práctico de estos aprendizajes. Proyectos realizados en varias escuelas de todo el mundo ponen de manifiesto los beneficios de esta metodología no sólo por los aprendizajes que conlleva sino por el sentimiento de autoconfianza que se genera cuando los niños se sienten capaces de crear algo por ellos mismos. ¿Qué haremos? Nuestros pequeños makers enfrentarán a retos que tendrán que resolver con la puesta en práctica de los conocimientos en torno a la fabricación digital que adquirirán al FabLab. Los niños trabajarán el modelado en 3D, imprimirán sus diseños con la impresora 3D, aprenderán programación para dotar de inteligencia los objetos creados, y en definitiva experimentarán con las posibilidades de todas las herramientas tecnológicas que ponemos a su alcance. Horario De 17:30 a 19:30 en un día semanal a convenir (lunes o miércoles) Calendario Fecha de inicio: lunes 5 de octubre de 2015 Fecha de finalización: lunes 20 de junio de 2016 Lugar FabLab Terrassa (C.Colom, 1-Escuela de Ingeniería de Terrassa-Edificio TR1- Planta 0) Precios

  • Cuota mensual: € 73 por alumno, por dos horas lectivas semanales.
  • Descuentos: los hermanos disfrutarán de un 10% de descuento.
  • Cuota anual por el material: 35 €, que se abonarán antes de iniciar el curso para formalizar la inscripción.

Material Es necesario que cada niño lleve un ordenador portátil con capacidad suficiente para soportar programas de diseño en 3D. A lo largo del curso se trabajarán diferentes proyectos. La cuota de material cubrirá el material necesario para la mayoría de proyectos pero sí habrá ciertos proyectos para los que habrá un coste extra de material asociado. Informaremos al respecto antes de iniciar cada proyecto.


Mínimo de alumnos para poder realizar la actividad: 12 Las plazas se asignarán por orden de inscripción. Si estás interesado en participar en las primeras extraescolares de FabKids Terrassa te recomendamos que nos lo confirmes lo antes posible para garantizar la plaza.

INSCRIPCIÓN

fab-kids

fab-teens